Regioninių tarybų veikla 

2004 m. Žemaitijos tarybos veikla


2004 m. Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos nariai organizavo susitikimus su Žemaitijos kolegijos administracija dėl Muzikos pedagogikos programoje mažinamų etninės kultūros disciplinų (lietuvių tautosakos, folkloro studijos, tautosakos šifravimo) valandų skaičiaus. Taip pat buvo domėtasi, kodėl Žemaitijos kolegijos viešai skelbiamoje informacijoje nereklamuojama Etninės raiškos vadybos specializacija Kultūrinės veiklos vadybos programoje (skelbiamos tik dvi specializacijos: teatrinės veiklos vadyba ir choreografinės veiklos vadyba, nors patvirtintos visos trys specializacijos). Žemaitijos kolegijos administracijos nuomone, Muzikos pedagogikos rengimo programoje pernelyg didelis dėmesys skiriamas etninės kultūros disciplinoms, kurios, jų manymu, nėra būtinos rengiamiems muzikos pedagogams. Etninės kultūros disciplinų sąskaita yra didinamos vokalo pagrindų, dirigavimo ir kitų disciplinų valandos (pastarosios disciplinos dubliuojamos su Vokalinės muzikos specializacijos dalykais). Žemaitijos regioninė taryba nusprendė 2005 m. pakartotinai kreiptis į Žemaitijos kolegijos vadovus dėl etninės kultūros disciplinų koregavimo kolegijoje.

 

Žemaitijos regioninės tarybos nariai Žemaičių "Alkos" muziejaus darbuotojams nuolat teikė konsultacijas edukacinių renginių bei ekspedicijų organizavimo klausimais. Žemaitijos nacionalinio parko administracijos prašymu Žemaitijos regioninės tarybos ekspertė M. Ričkutė  konsultavo šio parko darbuotojus rengiant Užgavėnių ir Joninių šventes, tiriant Velykų tradiciją atspindinčių medinių lėlių pėdsakus parko teritorijoje. Varnių regioninio parko darbuotojams Regioninės tarybos atstovai padėjo gaivinti jomarkų tradiciją Luokės miestelyje. Su Lietuvos tautodailininkų sąjungos Telšių ir Plungės skyriais organizuotos tautodailininkų parodos, "Skudurinės Onutės" konkursai.

 

2004 m. liepos 10 d. Žemaičių regioninei tarybai bendradarbiaujant su Žemaičių kultūros draugija, ant Medvėgalio piliakalnio surengta Žemaičių sueiga, skirta Lietuvos vardo paminėjimo 1000-mečiui.

 

2004 m. rugpjūčio 7 d. ant Vembūtų piliakalnio (Varnių regioninis parkas) surengta 4-oji Didžioji žemaičių talka. Jos metu Žemaitijos regioninės tarybos nariai kartu su Šiaulių gamtos ir kultūros paveldo apsaugos klubo "Aukuras" nariais organizavo 7-ąją gyvosios istorijos puoselėtojų seminarą-stovyklą "Gyvoji istorija 2004. Vykinto miestas".

 

Siekiant padėti jauniems specialistams rinkti krašto tautosaką, Žemaitijos regioninės tarybos nariai kartu su Žemaičių etnoso bendrija "Insula" 2004 m. rugpjūčio 1-10 d. organizavo ekspediciją į Žemaičių Naumiesčio apylinkes.

 

Siekiant atgaivinti Velykų nakties liaudiškąsias tradicijas bažnyčioje, Kretingos "Kaukučio" teatro režisierius A. Verbutas, padedant Žemaitijos regioninei tarybai, 2004 m. rugsėjo 8-10 d. organizavo 10-ąjį kamerinių teatrų festivalį "Kaukutis". Jo metu surengta pažintinė išvyka "Lėlių keliais" į Kalnalio ir Latvelių kaimų bei Salantų bažnyčias, siekiant supažindinti renginio dalyvius su Velykų tradicija. Laikydamiesi jos vietiniai gyventojai "žalnierius" (medines lėles) Velykų naktį tebestato prie Kristaus karsto.

 

Žemaitijos regioninė etninės kultūros globos taryba glaudžiai bendradarbiavo su lėlių teatro ištakas Žemaitijoje tyrinėjančia Klaipėdos universiteto teatrologe Salomėja Burneikaite, kuri, padedant Žemaitijos regioninei tarybai, 2004 m. spalio 29 d. Klaipėdos universitete organizavo mokslinę konferenciją "Lietuvos lėlių teatras: nuo ištakų iki mokyklos".

Regioninės tarybos posėdžiai

Žemaitijos regioninė etninės kultūros globos taryba 2004 m. surengė 2 posėdžius.

2004 m. balandžio 23 d. įvykusiame Regioninės tarybos posėdyje vietoj Alfredo Vauro Žemaitijos regioninės tarybos pirmininku išrinktas Žemaitijos muziejaus "Alka" direktorius Stasys Kasparavičius. Posėdyje aptartas ir patvirtintas metų darbo planas, pateikti pasiūlymai ir pageidavimai etninės kultūros Žemaitijos regione puoselėjimo klausimais.

2004 m. gruodžio 8 d. įvyko Žemaitijos regioninės tarybos ataskaitinis rinkiminis susirinkimas, kurio metu atstovauti Žemaitijos regioną Etninės kultūros globos taryboje išrinktas Telšių apskrities viršininko administracijos sekretorius Vaclovas Vaičekauskas. Siekiant tobulinti Žemaitijos regioninės tarybos internetinę svetainę, nutarta reguliariai siųsti informaciją (nuotraukas, aprašus) apie gyvosios tradicijos židinius Žemaitijoje (papročiai, šventės, amatai, kalba), rinkti informaciją apie "velykžydžius" ir "žalnierius" (Velykų naktį krečiamų išdaigų bažnyčioje liaudiška tradicija) bei teikti pasiūlymus mokslinei-praktinei konferencijai "Gyvosios tradicijos židiniai ir jų puoselėjimas Žemaitijoje".

Konferencijos ir seminarai

2004 m. gegužės 21 d. Žemaitijos kolegijoje vykusioje konferencijoje "Aukštojo neuniversitetinio mokslo plėtra: dabartis ir perspektyvos" pranešimą "Etninio identiteto išsaugojimo reikšmė" skaitė Žemaitijos regioninės tarybos narė M. Ričkutė.

 

2004 m. rugpjūčio 7 d. šalia Vembūtų piliakalnio, Varnių regioniniame parke, Šiaulių gamtos ir kultūros paveldo apsaugos klubas "Aukuras" organizavo 8-ąją gyvosios istorijos puoselėtojų seminarą-stovyklą "Gyvoji istorija 2004. Vykinto miestas", kurioje pranešimus skaitė Žemaitijos regioninės tarybos pirmininkas S. Kasparavičius bei pirmininko pavaduotojas V. Vaivada.

 

          2004 m. spalio 27 d. Žemaitijos regioninės taryba kartu su Telšių kultūros centru organizavo seminarą "Pažinkime savo krašto apylinkes ir žmones", skirtą kultūros ir švietimo darbuotojams. Jame pranešimą "Etninės kultūros židiniai. Žmogus ir gyvenamoji aplinka" skaitė Žemaitijos regioninės tarybos narė M. Ričkutė.

 

          2004 m. lapkričio 5 d. Žemaitijos regioninė taryba kartu su Šilalės švietimo centru surengė seminarą "Žiemos švenčių specifika Žemaitijoje". Ta pačia tema seminaras 2004 m. lapkričio 25 d. buvo organizuotas ir Telšiuose. Pranešimus, kurių tema - Užgavėnės Žemaitijoje, skaitė Žemaitijos regioninės tarybos narė M. Ričkutė. Taip pat skaityti pranešimai Advento, Kūčių, Kalėdų, Naujųjų Metų ir Trijų Karalių tematika.

 

Žvilgsnis į ateitį

 

Su etnografiniu Žemaitijos regionu susijusios spręstinos problemos yra šios: natūralių (nekeičiamų bendrine lietuvių kalba) vietovardžių išlaikymas, prisidėsiantis prie sparčiai nykstančios tarmės gaivinimo, neišnaudojama galimybė rengti etninės kultūros dienas seniūnijose, mokslinės tiriamosios veiklos skatinimas, etnokultūros specialistų stygius regiono švietimo ir kultūros įstaigose, muziejų finansavimas, regioninės etninės kultūros integravimas į moksleivių ugdymo procesą. Su tuo susijusios ir respublikinio pobūdžio problemos - etnokultūros specialistų rengimas Lietuvos aukštojo mokslo ir kitose švietimo įstaigose, etninės kultūros dalyko kaip pasirenkamojo įtraukimas į švietimo programą.


Naujausi pakeitimai - 2013-03-19
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=3527&p_d=39926&p_k=1