Regioninių tarybų veikla 

2004 m. Suvalkijos (Sūduvos) tarybos veikla


2004 m. vasario 19 d. Suvalkijos (Sūduvos) regioninė etninės kultūros globos taryba organizavo susitikimą su Marijampolės rajono tautodailininkais ir amatininkais. Susitikimo dalyviai buvo supažindinti su Suvalkijos (Sūduvos) regioninės tarybos veikla ir planais, regione organizuojamomis parodomis bei seminarais ir pakviesti aktyviau įsijungti į bendrą darbą, puoselėjant etninės kultūros tradicijas regione.

 

Suvalkijos (Sūduvos) regioninės tarybos narių, Marijampolės apskrities viršininko A. Mitrulevičiaus ir šios apskrities viršininko administracijos darbuotojos D. Micutienės rūpesčiu apskritis finansavo 19 ryškiausių regioninių etninės kultūros projektų. Paremtas ir Suvalkijos (Sūduvos) kraštui reikšmingas etninės kultūros leidinys "Suvalkija", kurio leidėjas Z. Šileris yra Suvalkijos (Sūduvos) regioninės tarybos narys. Šiame leidinyje 2004 m. publikuoti Tarybos narių A.Vyšniauskaitės, P. Kalniaus straipsniai ir konferencijos "Sūduvos (Suvalkijos) etnografinis regionas: ištakos, dabartis ir perspektyvos" pranešimai.

 

2004 m. kovo 7 d. Kazlų Rūdoje Suvalkijos (Sūduvos) regioninės etninės kultūros globos tarybos narė V. Filipova organizavo renginį "Sūduvos krašto kulinarinis paveldas".

 

Nuo 2004 m. gegužės mėnesio Suvalkijoje vyko nuolatiniai pasitarimai ir konsultacijos tradicinės medinės architektūros klausimais Liaudies buities muziejuje. Buvo renkama metodinė medžiaga, ieškoma architektų, galinčių atlikti ekspertinį tyrimą ir parengti rekomendacijas naujai statybai, pasižyminčiai regioniniais savitumais. Bendradarbiaujant su Lietuvos tautodailininkų sąjunga ir Lenkijos liaudies meno draugija, Sūduvos regione (Kaune, Marijampolėje, Zyplių dvare, Paežerių dvare) surengtos keturios lenkų liaudies meno parodos ir jų pristatymai visuomenei. Pradedant Zyplių dvaru rugsėjo mėnesį, vykdant šią liaudies dailės ir tradicinių amatų pristatymo programą, po Sūduvos regioną keliavo šiuolaikinės lietuvių tautodailės paroda.

 

2004 m. liepos 15 d. Liaudies buities muziejuje, įgyvendinant Marijampolės apskrities Kultūros plėtros programą, surengtas renginys "Sūduvių diena".

 

2004 m. liepos 26-rugpjūčio 1 d. Suvalkijos (Sūduvos) regioninės tarybos narys V. Jazerskas surengė konsultacijas kūrybinio plenero "Zyplių žiogai" organizatoriams ir plenero dalyviams, supažindino juos su kraitinių kuparų polichromijos ir kaustymo tradicijomis.

 

2004 m. rugpjūčio mėnesį Suvalkijos (Sūduvos) regioninės etninės kultūros globos tarybos narės A. Kasparevičienės iniciatyva kartu su Šakių rajono savivaldybės Kultūros skyriumi surengtas tradicinis tarptautinis folkloro festivalis "Šešupės malūnai".

 

2004 m. rugsėjo 7 d. Suvalkijos (Sūduvos) regioninės tarybos pirmininko pavaduotojas V. Jazerskas susitiko su Marijampolės savivaldybės Liudvinavo seniūne D. Lunskiene, Liudvinavo K. Borutos vardo vidurinės mokyklos direktore N. Latvaitiene, VšĮ "Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centras" direktoriumi K. Petraška, specialiste O. Surdokiene, dailininku K. Balčiūnu. Susitikimo metu aptartos galimybės 2005 m. gegužės mėnesį organizuoti drožėjų plenerą rašytojo K. Borutos 100-osioms gimimo metinėms įamžinti. 

 

2004 m. rugsėjo 20 d. Suvalkijos (Sūduvos) regioninės tarybos vadovai D. Micutienė ir V. Jazerskas susitiko su Marijampolės savivaldybės meru V. Braziu, kultūros skyriaus vedėja J. Zakaravičiene, VšĮ "Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centras" direktoriumi K. Petraška dėl rašytojo K. Borutos atminimo įamžinimo. Susitikimo metu sutarta  2005 m. gegužės mėnesį rašytojo tėviškėje Liudvinave surengti medžio drožėjų plenerą "Mediniai stebuklai". V. Jazerskas pakviestas būti kūrybinio projekto konsultantu.

 

2004 m. spalio 4 d. Suvalkijos (Sūduvos) regioninės tarybos pirmininko pavaduotojas V. Jazerskas susitiko su Prienų rajono meru A. Gustaičiu. Susitikime aptarta glaudesnio ir produktyvesnio bendradarbiavimo perspektyva tarp Suvalkijos (Sūduvos) regioninės tarybos ir Prienų savivaldybės. Sutarta dėl Prienų savivaldybės atstovo delegavimo į Suvalkijos (Sūduvos) regioninę etninės kultūros globos tarybą.

 

2004 m. lapkričio mėnesį Marijampolės kolegijoje surengta Suvalkijos (Sūduvos) regioninės tarybos nario V. Cikanos autorinių darbų paroda.

 

2004 m. gruodžio mėnesį Suvalkijos (Sūduvos) regioninės tarybos narė N. Skinkienė Vilkaviškio kultūros centre surengė konferenciją "Amatų dienos", kurioje tradicinius amatus demonstravo Sūduvos krašto amatininkai ir tautodailininkai.

 

Suvalkijos (Sūduvos) regioninės tarybos narė, Vilkaviškio savivaldybės kultūros centro etnografė N. Skinkienė kasmet aktyviai talkino rengiant vieną ryškiausių Sūduvos krašto tradicinių renginių "Šyvio šokdinimas", kuris organizuojamas gruodžio 26 – sausio 6 dienomis.

Regioninės tarybos posėdžiai

Suvalkijos (Sūduvos) regioninė etninės kultūros globos taryba 2004 m. surengė 3 posėdžius ir 2 pasitarimus.

2004 m. vasario 11 d. Suvalkijos (Sūduvos) regioninės tarybos posėdyje apžvelgti 2003 m. veiklos rezultatai. Pastebėta, kad ne visi veiklos plano punktai įgyvendinti, pasidžiaugta surengta konferencija "Sūduvos / Suvalkijos etnografinis istorinis regionas: ištakos, dabartis ir perspektyvos", pasiūlyta konferencijoje skaitytus pranešimus publikuoti žurnale "Suvalkija". Aptartas ir patvirtintas 2004 m. Suvalkijos (Sūduvos) regioninės etninės kultūros globos tarybos veiklos planas, akcentuotas siekis inicijuoti Sūduvos vardo įteisinimą ir kompleksinį teorinių seminarų rengimą.

2004 birželio 22 d. Suvalkijos (Sūduvos) regioninės etninės kultūros globos tarybos posėdis surengtas Zyplių dvare, Lukšiuose. Posėdyje dalyvavo Etninės kultūros globos tarybos pirmininko pavaduotojai Virginija Kondratienė ir Jonas Rudzinskas. Suvalkijos (Sūduvos) regioninės tarybos pirmininkė Danguolė Micutienė apžvelgė pastarųjų dvejų metų regioninės tarybos veiklą. Svarstyta, kaip šią veiklą aktyvinti, grįžta prie etnografinio regiono vardo įteisinimo problemų. Antrai kadencijai pirmininko pareigoms išrinkta Danguolė Micutienė. Ji deleguota atstovauti Suvalkijos (Sūduvos) regioną Etninės kultūros globos taryboje.

2004 m. spalio 12 d. posėdžiavusi Suvalkijos (Sūduvos) regioninė etninės kultūros globos taryba, siekdama aktualizuoti Sūduvos vardo istorines ištakas ir pagrįstumą, svarstė galimybę 2005 m. surengti konferenciją Vilniuje ar Marijampolėje. Sudaryta Suvalkijos (Sūduvos) regioninės tarybos narių grupė konferencijai organizuoti. Suvalkijos (Sūduvos) regioninė taryba, atsižvelgdama į etnografiniam kraštui ypač aktualią problemą, lapkričio mėnesį nutarė surengti seminarą "Kapsų ir zanavykų tautinis kostiumas".

Konferencijos ir seminarai

2004 m. balandžio 6 d. Suvalkijos (Sūduvos) regioninė etninės kultūros globos taryba Marijampolėje surengė seminarą "Lietuvos etnografinių kaimų išlikimo ilgalaikė programa". Seminaras organizuotas siekiant supažindinti renginio dalyvius su galimybėmis gauti paramą etninės kultūros plėtros projektams. Parengtą programą bei galimybes pasinaudoti struktūrinių fondų parama komentavo Tarybos kviestinis ekspertas, Lietuvos istorijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas dr. V. Tumėnas ir Lietuvos žemės ūki universiteto doc. A. Aleksandravičius.

 

2004 m. balandžio 22 d. Zyplių dvare, Lukšiuose Suvalkijos (Sūduvos) regioninė taryba, bendradarbiaudama su Tautodailininkų sąjungos Kauno bendrija, VšĮ "Prienų drožėjai", Šakių rajono tautodailininkų bendrija "Dailius" bei aktyviai talkinant į etnografinį regioną įeinantiems savivaldybių kultūros skyriams ir centrams, surengė parodą ir seminarą "Sūduvos krašto medžio drožyba, skulptūra ir kryždirbystė". Seminare pranešimus skaitė etnologai, smulkiojo verslo, technologinės įrangos ir medienos konservavimo medžiagų specialistai. Pranešimą "Tautodailininkų sąjungos veikla ir perspektyvos Sūduvos krašte" perskaitė Suvalkijos (Sūduvos) regioninės tarybos narys V. Jazerskas. Kūrinius pirmajai regioninei parodai pateikė ir seminare dalyvavo per penkiasdešimt Sūduvos krašto drožėjų ir kryždirbių.

 

2004 m. gegužės 6 d. Suvalkijos (Sūduvos) regioninės tarybos narys V. Jazerskas dalyvavo Liaudies buities muziejaus organizuotoje konferencijoje "Medinės architektūros paveldo restauravimo problemos" ir skaitė pranešimą "Regioninės architektūros savitumai, jų išsaugojimo svarba ir galimybės", ragindamas architektus, restauratorius bendromis pastangomis ruošti rekomendacijas medinei architektūrai, pasižyminčiai regioniniais savitumais.

 

2004 m. rugsėjo 30 d. Lietuvos žemės ūkio universiteto kvietimu konferencijoje "Tradicinių amatų gaivinimo problemos ir perspektyvos regioninės plėtros kontekste" dalyvavo Suvalkijos (Sūduvos) regioninės tarybos pirmininko pavaduotojas V. Jazerskas ir skaitė pranešimą "Tradiciniai amatai modernioje visuomenėje".

 

2004 m. lapkričio 25 d. Suvalkijos (Sūduvos) regioninė taryba surengė teorinį seminarą "Kapsų ir zanavykų tautinis kostiumas". Seminarą, skirtą regiono savivaldybių kultūros skyrių ir centrų specialistams, folklorinių ansamblių dalyviams ir vadovams, vedė L. Troškutė (Vytauto Didžiojo Universiteto folklorinio ansamblio vadovė), A. Vandytė (Regioninės tarybos narė), I. Nėninė ir Z. Kalesinskas (Vilkijos amatų mokyklos vadovas). Seminare demonstruoti L. Proškutės vadovaujamo folklorinio ansamblio kostiumai ir eksponatai iš Marijampolės krašto muziejaus fondų.

Žvilgsnis į ateitį

Šio etnografinio krašto savivaldybės kultūros įstaigos organizuoja dažniausiai lokalaus pobūdžio renginius, tuo tarpu būtų pravartu rasti visam kraštui bendrų temų. Stinga glaudesnio bendradarbiavimo su regiono kaimo turizmo sodybų šeimininkais, lieka aktualus tradicinės medinės architektūros ekspertinis tyrimas ir statybos rekomendacijos. Per pastaruosius dešimt metų sumažėjo etnografinių kolektyvų skaičius, slopsta jų dėmesys regioninio folkloro specifikai. Todėl derėtų rengti teorinių ir praktinių seminarų ciklą krašto folklorinių ansamblių vadovams ir dalyviams. Siektinas geresnis seminarų ir konferencijų, ekspertinių tyrimų ir metodinės literatūros ruošimas bei finansavimas, nes nuo to priklauso informacijos apie regiono savitumą bei apskritai etninę kultūrą sklaidos sėkmė, taip atkreipiamas viešuomenės dėmesys į spręstinas šios srities problemas.


Naujausi pakeitimai - 2013-03-19
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=3527&p_d=39924&p_k=1