Bendradarbiavimas su kitomis valstybinėmis institucijomis 

Bendradarbiavimas su kitomis valstybės institucijomis iki 2006 m.


* Tarybos laikinosios Švietimo ir mokslo ekspertų grupės ekspertai pateikė pastabas ir siūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto "Dėl ilgalaikės pilietinio ir tautinio ugdymo programos patvirtinimo" (toliau - Programa). Pastaboms bei siūlymams pritarta ekspertų grupės 2005 m. lapkričio 2 d. posėdyje. Išanalizavę Švietimo ir mokslo ministerijos parengtą Programą, ekspertai nustatė, kad ji parengta kvalifikuotai, o keliami tikslai ir uždaviniai yra reikšmingi stiprinant Lietuvos valstybingumą ir kuriant pilietinę visuomenę. Tačiau Programoje sudaromos nepakankamos sąlygos pažinti etninės kultūros istoriją, panaudoti etnines tradicijas visuomenės kultūrinėms reikmėms. Todėl buvo atkreiptas dėmesys į UNESCO 1972 m., 2003 m. konvencijų nuostatas, Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą (Žin., 1999, Nr. 82-2414) ir Tarybos 2002 m. inicijuotą tyrimą "Etninės kultūros raiška ir sklaida vidurinėje švietimo grandyje", kurio rezultatai rodo jaunimo etnokultūrinių nuostatų kitimo nepalankias tendencijas. Taryba taip pat pageidavo būsimoje Programos Nacionalinėje koordinavimo taryboje turėti atstovą, pateikė su etninės kultūros sklaida bei tautiškumo ugdymu susijusių vertingų siūlymų.

* Taryba talkino Valstybinei kultūros paveldo komisijai rengiant mokslinę-praktinę konferenciją "Lietuvos medinis paveldas". Konferencija įvyko 2006 m. balandžio 27-28 d., pranešėjai ir svečiai rinkosi Rumšiškių kultūros namuose. Prie konferencijos rengimo taip pat prisidėjo Kultūros ministerija, Lietuvos liaudies buities muziejus ir Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.


Naujausi pakeitimai - 2009-08-21
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6834&p_d=39858&p_k=1