Tarybos priimti teisės aktai 

Tarybos nutarimas "Dėl 2014 metų etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašo patvirtinimo"


ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBA


NUTARIMAS

DĖL 2014 METŲ ETNINĖS KULTŪROS PLĖTROS PRIORITETŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO  

2013 m. gruodžio 10 d. TN-1

VilniusĮgyvendindama Etninės kultūros plėtros valstybinės programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. ĮV-363 (Valstybės žinios, 2010-07-03, Nr. 79-4085), priemonių plano 5.1 punktą, Etninės kultūros globos taryba n u t a r i a

Patvirtinti 2014 metų etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašą:

1. Vaikų ir jaunimo etninio kultūrinio ir lokalinio tapatumo formavimas;

2. Etninės kultūros vertybių svarbos suvokimo visuomenėje stiprinimas;

3. Etninės kultūros sklaida, gyvosios tradicijos išsaugojimas bei plėtra etnografiniuose regionuose;

4. Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos stiprinimas tobulinant teisinę bazę.


Tarybos pirmininkė 

Dalia UrbanavičienėNaujausi pakeitimai - 2014-03-19


Tarybos nutarimas "Dėl 2015 metų etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašo patvirtinimo"


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=879&p_d=145594&p_k=1