Etnoarchitektūra ir kraštovaizdis 

„Etnografinių kaimų išskyrimo problemos ir kriterijai“ Žilvytis Šaknys


Formuojant Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registrą – viena iš svarbiausių kartu ir sudėtingiausių problemų yra etnografinių kaimų išskyrimo problema. Iki šiol, nors į istorijos ir kultūros paminklų sąrašus yra įrašyti 48 etnografiniai kaimai - nėra aiškiai apibrėžtų jų atrankos kriterijų. Pabandysime juos suformuoti išskaidydami juos į keturias grupes.  

1. Be abejo vienas iš reikšmingiausių etnografinio kaimo išskyrimo faktorių – Valakų reformos laikus menantis kaimo išplanavimas, ūkinės veiklos nesuniokotas kraštovaizdis, XIX a. pabaigą – XX a. pradžią menantys gyvenamieji, ūkiniai, bei sakralinės paskirties pastatai, bei jų interjeras. Tokių kaimų daugiausiai Stolypino, 1922-ųjų metų ir kitų žemės ūkio reformų paliestuose, neintensyvaus ūkio Rytų ir Pietryčių Lietuvos regionuose (Dzūkija ir rytų Aukštaitija). Tačiau Lietuvos etnografinius regionus istorijos procese labai nevienodai paveikė kultūros modernizacija. Ypač šie skirtumai matomi XIX - XX amžiuje. Todėl siekiant išsaugoti visų Lietuvos regionų etninės kultūros paveldą - etnografinių materialieji kaimų atrankos principai visoje Lietuvos teritorijoje neturėtų būti taikomi vienodai, siekiant kiekviename administraciniame savivaldos rajone išskirti bent po vieną mažiausiai kultūros modernizacijos paliestą kaimą (jo dalį, vienkiemių grupę, bažnytkaimį), ateities kartoms kiekviename etnografiniame regione paliekant ir po vieną tipišką kolūkinę gyvenvietę. Antram ir kitiems to rajono etnografiniams kaimams turi būti taikomi jau vienodi atrankos kriterijai.

2. Įvertinant kaimo išskirtinumą būtina atsižvelgti į šiose vietovėse (netoli šių vietovių) esančius archeologijos, mitologijos, dailės, istorijos, gamtos paminklus. Tai reikšmingas, tačiau neprivalomas etnografinių kaimų išskyrimo kriterijus.

3. Trečiasis svarbus atrankos kriterijus - kaimo demografinė situacija. Be abejo kaimą kuriame nėra jame gyvenančio, vietinio jo kultūrą formavusio žmogaus, galime įvertinti tik kaip muziejinį. Vasarą atvykstantys poilsiautojai ar iš tolimų regionų atsikėlę gyventi, su regiono kultūrine terpe nieko bendro neturintys žmonės -  dauguma atvejų neužtikrins jo gyvybingumo, apsaugos ir plėtros. Manau, etnografiniame kaime turėtų gyventi nemažiau trečdalio vietinių (gimusių ir augusių 20 km spinduliu esančiose vietovėse; šie kriterijai negali būti taikomi Mažajai Lietuvai, kur vietinių gyventojų likę nepalyginamai mažiau) žmonių.

4. Lietuvos Respublikos Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatyme Etninės kultūros vertybės apibrėžiami kaip tautai reikšmingi dvasinės bei medžiaginės etninės kultūros užfiksuoti ir neužfiksuoti dalykai. Todėl gyvosios tradicijos puoselėjimas (tautos paveldėtos kultūros perdavimas, jos kūrimas ir atsinaujinimas) būtinas etnografinio kaimo išskyrimo kriterijus. Bendrai kaimo (ar dalies kaimo) žmonių formuojama kultūrinė veikla gali atsverti materialiuosius (etnoarchitektūrinius) kaimo atrankos kriterijus. Būtina atsižvelgti į šiuos kriterijus. Tai iš kartos į kartą perduoti (tradiciniai) siaurame regione (regionuose) tebegyvuojantys (kitur neišlikę), kolektyviniai, dauguma atvejų nemažiau trijų žmonių atliekami (trijose šeimose gyvuojantys):

a)      Bendruomeniniai (kaimynystės) papročiai neturintys fiksuotos chronologinės išraiškos (pvz. koštuvės, apgėlai),

b)      Ūkinė veikla (verslai, amatai – šiai grupei kolektyviškumo kriterijus gali būti netaikomas),

c)      Religinės praktikos (už Bažnyčios liturgikos ribų – pavyzdžiui surinkimai, kolektyvinis kryžių lankymas bei meldimasis prie jų ir pan.),

d)     Etnokulinarinio paveldo elementai (tradicinis maistas, gėrimai),

e)      Meninė veikla (dainos, šokiai, vaidinimai; tautodailė (gali būti pavieniai kūrėjai) ir kt.,

f)       Liaudies žinijos paveldo elementai (gydomųjų žolių rinkimas, užkalbėjimas ir pan. – šiai grupei kolektyviškumo kriterijus gali būti netaikomas),

g)      Kalendorinės, darbo (dalinai ir šeimos – jei turi specifinių elementų) šventės ir papročiai, ypatingai pažymimi atlaidai.

Vertinant kaimo kultūrą pagal šiuos kriterijus būtina atsižvelgti į kultūros elementų tęstinumo konkrečioje vietovėje, jos unikalumo faktorius. Pavyzdžiui, Žemaitijoje esančiame kaime švenčiamos Užgavėnės (jei neturi specifinių tik tai vietovei būdingų bruožų) vertinamas kaip unikalus vertinamas nebus, tuo tarpu Suvalkijoje – Tarpušvenčio šyvio šokdinimas bus traktuojamas kaip specifinis gyvosios tradicijos pasireiškimas, nes šiuo metu tai nėra masinis sodžiaus kultūros reiškinys. Tą patį kultūros reiškinį kaip unikalų siūlyčiau vertinti, jeigu jis fiksuotas ne daugiau kaip trijuose kaimuose. Jei atgaivinamas tradicinės kultūros reiškinys – jis gyvosios tradicijos tęstinumo prasme gali būti vertinamas tik tada, jei atgaivinimo metu jį prisiminė vyriausi tos vietovės žmonės ir aktyviai dalyvavo (pasakojimais, patarimais) jį rekonstruojant.

Etnografinio kaimo vertinimo kriterijai

Privalomi pirmasis, trečiasis ir ketvirtasis kriterijai. Jei šiame administraciniame rajone nė vieno tokio kaimo nėra – būtinas trečiasis, ketvirtasis, dalinai – pirmasis. Antrasis kriterijus visai atvejais bus kaip privalumas.

Parengus etnografinio kaimo atrankos anketą - kiekvieną kriterijų siūlyčiau įvertinti balais.

  1. Pirmas kriterijus iki 10 balų (bet kokiu atveju nemažiau 5)
  2. Antras kriterijus už paminklą po 1-2 balus
  3. Trečias kriterijus (vietinių gyventojų 1 proc. lygus 0,1 balo) iki 10 balų (bet kokiu atveju nemažiau 3,3)
  4. Ketvirtas kriterijus už kolektyvinį tradicijos palaikymą – 3-5 balo, pavienį (pvz. amatininkas, tautodailininkas, garsi dainininkė) – 1 – 2 balai
  5. Nenumatyti kaimo privalumai – iki 5 balų

Etnografinis kaimas turi būti vertinamas ne mažiau 20 balų. Jei administraciniame rajone (savivaldybėje) tokio užfiksuoti nepavyksta, į etnografinių kaimų sąvadą įrašyti, daugiausiai balų gavusį kaimą. Pakartotinį kaimo vertinimą atlikti nemažiau kaip kas 15 metų, papildant ar sumažinant etnografinių kaimų sąvadą.

            Šie pasiūlymai yra rekomendacinio pobūdžio, kiekvieno kriterijaus vertinimą privalėtų apsvarstyti įvairių sričių specialistai. Sudarius anketą atlikti bent 10 kaimų bandomąjį vertinimą. Vėliau atsižvelgiant į trūkumus parengti galutinį anketos variantą.

 

Lietuvių etninės kultūros globos tarybai

Lietuvos istorijos instituto Etnologijos skyriaus vedėjo

Žilvyčio Šaknio ekspertizė

 

 

2004 m. vasaris 10 d.  


Naujausi pakeitimai - 2005-03-24
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=2229&p_d=40877&p_k=1