Švietimas ir mokslas 

Etnokultūrinio ugdymo mokyklos ir pedagogai Lietuvos savivaldybėse (EKGT atliktos apklausos 2014 m. apibendrinimas) 241 kB
Anketos "ETNOKULTŪRINIO UGDYMO BŪKLĖ MENO MOKYKLOSE"
Inija Trinkūnienė "Etninė kultūra ir neformalus ugdymas: mokytojų patirties tyrimas" 2010-09-15, 1413 kB
Inija Trinkūnienė „Etnokultūrinis ugdymas bendrojo lavinimo mokyklose“ (mokytojų patirties tyrimas) 2010-09-17, 1542 kB
Dr. Nerijus Brazauskas. Etninės kultūros disciplina(-os) Lietuvos universitetuose.
Etninės kultūros plėtros švietimo įstaigose strategijos vertinimas 2010-02-23
Tarybos raštas "Dėl Etninės kultūros plėtros švietimo įstaigose strategijos" 2010-02-23
Dėl etnologijos specialistų poreikio ir jų studijų kokybės / Libertas Klimka 2007-11-10
Lietuvos aukštųjų mokyklų rektorių konferencijai (projektas) / Irena Regina Merkienė 2007-04-13
Ekspertinė išvada dėl „Etninės kultūros ugdymo bendrojo lavinimo mokykloje koncepcijos“ / Alfonsas Motuzas  2006-12-26
Projekto „Etninės kultūros ugdymo bendrojo lavinimo mokykloje koncepcija“ekspertizė / Irena Regina Merkienė 2006-12-21
Pastabos ir siūlymai dėl Ilgalaikės pilietinio ir tautinio ugdymo programos projekto / Tarybos laikinoji švietimo ir mokslo ekspertų grupė 2006-03-25, 57 kB
Ekspertinė išvada dėl Kauno "Šilo" pradinės mokyklos mokytojos metodininkės Gražinos Kepežinskienės parengtą didaktinę medžiagą – etninės kultūros pratybų sąsiuvinius I-II klasėms bei renginių scenarijus / Rimantas Astrauskas 2005-03-24
Ekspertinių išvadų apie Kauno "Šilo" pradinės mokyklos mokytojos metodininkės Gražinos Kepežinskienės parengtus etninės kultūros pratybų sąsiuvinius I-II klasėms bei renginių scenarijus (grupė autorių) apibendrinimas / Rimantas Astrauskas 2005-03-24
Ekspertinės išvados ir siūlymai dėl etninės kultūros profilio Kauno miesto "Šilo" pradinės mokyklos mokytojos metodininkės G. Kepežinskienės etninės kultūros pratybų sąsiuvinių I-II klasėms bei renginių scenarijų (grupė autorių) / Rūta Piekurienė 2005-03-24
Etninės kultūros ugdytojų rengimo ir kompetencijos įgijimo ekspertizė / Irena Čepienė 2005-03-24
Dėl etninės kultūros ugdymo programos "Tėviškės metai" / R. Astrauskas, I. Čepienė, K. Stoškus ir kiti 2003-12-31
Etninės kultūros integravimas aukštosiose ir aukštesniosiose mokyklose / Daiva Vyčinienė 2003-12-31
Etninės kultūros pedagogų kvalifikacijos kėlimas (ikimokyklinės įstaigos, pradinės, pagrindinės, vidurinės mokyklos, gimnazijos) / Gaila Kirdienė 2003-12-31
Kaimo turizmo mokymo sistema, J. Čaplikas 2003-12-31
Etninės kultūros padėtis papildomo ugdymo meno mokyklose (vaikų muzikos, meno, dailės, choreografijos) / Varsa Liutkutė-Zakarienė 2003-12-31
Dėl švietimo įstatymo projekto vertinimo, doc. dr. Čepienė I., dr. Jackūnas Ž., Kondratienė V., prof, habil dr. Lukšienė M., doc. dr. Stoškus K. ir kt. 2003-12-31
Šiaulių lopšelio – darželio "Saulutė" muzikinio ugdymo programos analizė / Liucija Milašauskienė, Irena Čepienė 2003-12-31
Etninės kultūros profilio Kauno miesto "Šilo" pradinės mokyklos ugdomosios veiklos ekspertizė / Irena Čepienė 2003-12-31
Dėl Vilniaus konservatorijos Kultūros fakulteto muzikos pedagogikos specialybės etnomuzikinio kolektyvo vadovo specializacijos studijų / Rimantas Astrauskas 2003-12-31
Etninės kultūros ugdymo integruotos programos "Tėviškės metai", skirtos bendrojo lavinimo mokyklos 5-10 klasėms (projektas "Tautiškumas ir atviroji visuomenė") analizė / Irena Čepienė 2002-12-16
Dėl šiuolaikinio etnokultūrinio ugdymo mokykloje: problemų analizė / Irena Čepienė 2002-12-16
Pastabos ir siūlymai Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo naujos redakcijos projektui / Arimantas Raškinis 2002-12-16
Etninės kultūros ugdymo švietimo sistemoje analizė / Irena Čepienė 2002-12-16
Bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos etninės kultūros pagrindų mokymo programa / Irena Čepienė 2002-12-16, 77 kB
Pradinio ugdymo pedagogikos bakalauro studijų tikslinė programa, skirta įgyti etninės kultūros mokytojo specializaciją / Irena Čepienė 2002-12-16, 111 kB
Etninės kultūros globos tarybos švietimo ir mokslo komisijos pastabos ir siūlymai Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo projekto naujai redakcijai dr. Irena Čepienė  2002-12-12
Pastabos ir siūlymai Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo bei jį lydinčios koncepcijos projektams, dr. I. Čepienė  2002-12-12
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo koncepcijos projekto ekspertizė, dr. Dalia Urbanavičienė  2002-12-12
Etninės kultūros raiška ir sklaida vidurinėje švietimo grandyje 2002-10-31, 222 kB
Išvada dėl Alytaus miesto administracijos siūlymo pertvarkyti darželį-pradinę mokyklą "Sakalėlis" / Vygandas Čaplikas, Irena Čepienė, Virginija Kondratienė 2002-12-16
Mokyklos reikšmė tautiniam ir patriotiniam ugdymui, 1 priedas: Patriotinio ugdymo turinio analizė / Irena Čepienė 2002-12-16, 40 kB
Mokyklos reikšmė tautiniam ir patriotiniam ugdymui, 2 priedas: Etninės kultūros ugdymo būklė bendrojo lavinimo mokyklose / Irena Čepienė 2002-12-16
Mokyklos reikšmė tautiniam ir patriotiniam ugdymui / Irena Čepienė  2002-12-16


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=2232&p_k=1